Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Information Planet”: Study Globe International BV en/of een aan Study Globe International BV gelieerde vennootschap.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Information Planet en op alle met Information Planet gesloten overeenkomsten en met diens partnerorganisatie.
1.3 De persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan de reizen en/of programma’s van Information Planet zal verder worden aangeduid als “de deelnemer”.
1.4 De algemene voorwaarden van de met Information Planet samenwerkende partnerorganisaties vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Information Planet.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Acceptaties van aanbiedingen en boekingen zijn onherroepelijk.
2.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Information Planet pas nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 De algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
2.4 Information Planet behandelt de boekingen op volgorde van binnenkomst.
2.5 Information Planet heeft het recht boekingen te weigeren indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is onder meer sprake indien niet aan de programmavereisten wordt voldaan.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 De deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Information Planet verstrekte gegevens, documenten en informatie. Information Planet is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de deelnemer alle door Information Planet verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
3.2 Indien voor of tijdens het verblijf van de deelnemer in het buitenland blijkt dat de informatie die de deelnemer aan Information Planet heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, is Information Planet en/of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
3.3 Information Planet behoud zich het recht voor om de gegevens van de deelnemer te delen binnen de eigen onderneming of gelieerde ondernemingen.

Artikel 4 – Visum

4.1 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een geldige identiteitskaart.
4.2 Voor bepaalde door Information Planet aangeboden reizen en programma’s kan een visum noodzakelijk zijn in verband met het land en/of de landen waarnaar wordt afgereisd. Information Planet kan assisteren bij het aanvragen van een visum. Aanvraag en verkrijging van het eventueel benodigde visum blijven echter de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
4.3 Indien afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de programmakosten.

Artikel 5- Gedrag deelnemer

5.1 Information Planet informeert de deelnemer over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een reis en/of programma. Indien de deelnemer zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is Information Planet en/of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
5.2 Onder regels, normen en richtlijnen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt tevens doch niet uitsluitend verstaan aanwijzingen die Information Planet en/of haar partnerorganisatie voor of gedurende het verblijf van de deelnemer in het buitenland mondeling dan wel schriftelijk geeft.
5.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, (eet) gewoonten en regels van de partnerorganisatie, het gastgezin en de school. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de deelnemer niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en/of omstandigheden en de deelnemer de reis en/of het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt of de reis en/of het programma wordt vroegtijdig beëindigd door Information Planet en/of de partnerorganisatie, dan is Information Planet niet gehouden tot vergoeding dan wel restitutie van enig bedrag.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belasting, accijnzen, vluchttarieven, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Information Planet van derden betrokken) wijzigen, is Information Planet gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
6.2 De prijzen zoals vermeld op de website gelden per persoon.
6.3 Bij annulering van het programma door de deelnemer of bij het niet kunnen plaatsen van de deelnemer en hiervoor geen passend alternatief geboden kan worden, worden de aanmeldkosten niet geretourneerd.

Artikel 7 – Termijnen

7.1 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van termijnen verplicht Information Planet niet tot enige schadevergoeding en geeft de deelnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De deelnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover Information Planet niet binnen een door de deelnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Information Planet is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.2 Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden. Indien ten gevolge van een wijziging van (werk)omstandigheden vertraging ontstaat, worden de termijnen voor zover nodig verlengd.
7.3 Information Planet zal de programmakosten aan de deelnemer restitueren indien de deelnemer niet door Information Planet geplaatst kan worden binnen de in het aanmeldingspakket genoemde termijnen.
7.4 Termijnen worden verlengd met de duur van een vertraging die aan de zijde van Information Planet ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de deelnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien Information Planet door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Information Planet gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
8.2 Als een overmacht situatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Information Planet afhankelijk is.
8.3 Indien er sprake is van een overmacht situatie is Information Planet bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de deelnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.4 Indien Information Planet bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Garantie en reclame

9.1 Information Planet staat in voor deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten in overeenstemming met hetgeen de deelnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Information Planet geleverde diensten, dan zal Information Planet de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Information Planet.
9.2 In geval van reclames en/of klachten wegens een tekortkoming in de dienstverlening bij verblijf in het buitenland, dient de deelnemer deze – indien mogelijk- schriftelijk kenbaar te maken aan de buitenlandse partnerorganisatie en aan Information Planet in Nederland binnen 5 dagen nadat de deelnemer de tekortkoming heeft geconstateerd en voordat de deelnemer het programma heeft beëindigd.
9.3 Iedere aanspraak van de deelnemer vervalt, indien de deelnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Information Planet niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
9.4 Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de deelnemer niet op.
9.5 Na constatering van een tekortkoming in de diensten is de deelnemer verplicht om al datgene te doen wat schade voorkomt en/of beperkt.
9.6 De deelnemer dient eventuele of beweerde onjuistheden in een factuur van Information Planet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Information Planet mede te delen, bij gebreke waarvan de deelnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van een factuur van Information Planet te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval uiterlijk 30 dagen voor vertrek. Information Planet heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
10.2 Information Planet verlangt bij boeking van een van haar reizen en/of programma's administratiekosten van 100 EURO, waarna een aanbetaling van 30% van de totale programmakosten volgt tenzij anders vermeld in de onderliggende overeenkomst van het programma. Daarnaast brengt Information Planet standaard een annuleringsgarantie ter hoogte van 5% over de totale reissom plus 5,50 EURO administratiekosten annuleringsgarantie in rekening. Deze annuleringsgarantie kan enkel worden geannuleerd door schriftelijke bekendmaking aan Information Planet zijdens de deelnemer binnen 14 dagen na facturatie.
10.3 Bij een boeking van een vlucht, dient de volledige betaling te geschieden alvorens het ticket aan de deelnemer zal worden afgegeven.
10.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
10.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 250,- EUR.
10.6 De deelnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Information Planet is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de deelnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de deelnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan Information Planet verschuldigd is.
10.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de deelnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de deelnemer wordt gelegd of wanneer deze overlijdt.
10.8 De door de deelnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en ten slotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de deelnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Advisering

11.1 Information Planet zal haar advisering en/of begeleiding van de deelnemer naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Information Planet kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
11.2 De door Information Planet uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemer. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
11.3 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en in welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de in artikel 11.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, is Information Planet niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Information Planet. De deelnemer vrijwaart Information Planet tegen alle aanspraken van derde terzake, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Information Planet.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd enig ander artikel in deze algemene voorwaarden is Information Planet niet aansprakelijk voor niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:
a. de tekortkoming toe te rekenen is aan de deelnemer, waaronder doch niet beperkt tot beëindiging van de deelname van de deelnemer op grond van artikelen 3 en/of 5 van deze algemene voorwaarden;
b. de tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Information Planet en/of haar partnerorganisatie en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is;
c. er sprake is van overmacht in de zin van artikel 8;
d. de deelnemer het risico waaruit de schade is ontstaan heeft ingedekt of had kunnen indekken.
12.2 Information Planet is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Information Planet.
12.3 Indien Information Planet op basis van haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Information Planet niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding.
12.4 Mocht de deelnemer in aanmerking komen voor restitutie van enig bedrag, dan kan Information Planet verrekenen met een vergoeding voor diensten die de deelnemer heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen administratiekosten, programmakosten, kosten voor vliegtickets en een redelijk bedrag voor andere reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Information Planet en/of de partnerorganisatie.
12.5 Alle gevallen waarin Information Planet gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de deelnemer aan Information Planet voldane kosten.
12.6 Elke vordering jegens Information Planet, behalve die welke door Information Planet is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 - Annulering

13.1 Iedere deelnemer wordt geadviseerd gebruik te maken van onze annuleringsgarantie. Uitsluitend als de Information Planet annuleringsgarantie binnen twee weken na facturering is betaald kan de deelnemer in geval van annulering in aanmerking komen voor restitutie van de annuleringskosten. De annuleringsgarantie is geldig vanaf het moment waarop de kosten daarvoor zijn betaald.
13.2 Information Planet stelt standaard voor elke deelnemer een passende annuleringsgarantie op voor de door de deelnemer geboekte reis en/of programma. De kosten voor deze annuleringsgarantie bedragen 5% van de totale reissom plus 5,50 EURO administratiekosten annuleringsgarantie en vanaf het moment dat deze kosten zijn betaald, is de annuleringsgarantie geldig. Deze annuleringsgarantie kan enkel worden geannuleerd door schriftelijke bekendmaking aan Information Planet zijdens de deelnemer binnen 14 dagen na facturatie. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op restitutie of creditering van de kosten van de annuleringsgarantie.
13.3 Vergoeding van annuleringskosten is alleen mogelijk volgens de annuleringsvoorwaarden die worden besproken in Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
13.4 Indien de deelnemer annuleert in de periode tussen acceptatie en plaatsing of bij een taalcursus tot 30 dagen voor vertrek dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus 30% annuleringskosten. De administratiekosten en de extra 5% kosten van de annuleringsgarantie worden nooit gerestitueerd.
13.5 Indien de deelnemer annuleert in de periode tussen plaatsing en vertrek heeft de deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus 50% annuleringskosten. De administratiekosten en de extra 5% kosten van de annuleringsgarantie worden nooit gerestitueerd.
13.6 Indien de deelnemer annuleert tussen de 28 en 7 dagen voor vertrek dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de programma kosten minus 80% annuleringskosten.
13.7 Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de programmakosten.
13.8 Voor additioneel door Information Planet geboekte vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van het ticket.
13.9 Op de kost admission fee – kosten van studeren is geen restitutie mogelijk.

Artikel 14 - Annuleringsgarantie

14.1 Information Planet stelt na aanmelding voor een reis/ programma automatisch een annuleringsregeling op voor de deelnemer. De kosten hiervoor bedragen 5% van de programmakosten + € 5,50 administratiekosten (de deelnemer kan van deze garantieregeling afzien door dit uiterlijk binnen 14 dagen na facturatie kenbaar te maken aan Information Planet, daarna is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op restitutie of creditering van de kosten van de annuleringsgarantie). De annuleringsgarantie is geldig zodra de kosten daarvoor zijn betaald. Indien de deelnemer de reis/ het programma moet annuleren vanwege een van de hierna genoemde, op het moment van boeking onverwachte gebeurtenissen, dan worden de annuleringskosten (exclusief de kosten voor de annuleringsgarantie zelf) volledig gerestitueerd:

  • De deelnemer zakt voor het eindexamen, ter afronding van een meerjarige dagopleiding;
  • De deelnemer is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van het geplande verblijf in het buitenland en uitstel van het herexamen is niet mogelijk. Het herexamen is ter afronding van een meerjarige dagopleiding;
  • De deelnemer is onvrijwillig werkeloos geworden na een vaste dienstbetrekking;
  • De deelnemer mag om medische redenen niet worden ingeënt en/ of mag geen medicijnen innemen, terwijl dit voor deelname aan de reis/ het programma, vanwege het land of de locatie waar de reis/ het programma plaatsvindt, verplicht is;
  • De deelnemer overlijdt, is ernstig ziek geworden of heeft ernstig ongevalsletsel opgelopen. Dit moet medisch vastgesteld zijn door een arts/specialist; dit geldt eveneens voor een familielid in de 1e of 2e graad (echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de deelnemer tenminste 1 jaar samenwoont of degene met wie de deelnemer een samenlevingscontract heeft afgesloten;
  • Wanneer broers, zwagers, (schoon) zusters, grootouders en kleinkinderen) van de deelnemer overlijdt, is levensgevaarlijk ziek geworden of heeft levensgevaarlijk ongevalsletsel opgelopen;
  • Zwangerschap van de deelnemer of zijn/ haar partner. Dit moet medisch vastgesteld zijn door de behandelend arts/ specialist;
  • Materiële beschadiging (schade aan zaken/ stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van de deelnemer of het bedrijf waar hij/ zij werkt, waardoor zijn/ haar aanwezigheid dringend nodig is;
  • Als een van de bovengenoemde gebeurtenissen een reisgenoot zijn overkomen. Dit geldt alleen als de genoemde reisgenoot ook gebruik maakte van deze annuleringsregeling of een andere annuleringsverzekering had en op grond daarvan recht had op restitutie van de annuleringskosten;
  • De deelnemer word niet toegelaten tot een vervolgopleiding waarvan het gekozen programma van minimaal 8 weken een integraal onderdeel is van de toelatingseisen.

Artikel 15 – Adresgegevens

15.1 De adresgegevens van de deelnemer in het bestand van Information Planet worden verstrekt aan alle deelnemers die binnen een bepaalde periode deelnemen aan hetzelfde programma, tenzij hier schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Information Planet en de deelnemers zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
16.2 Alle geschillen tussen Information Planet en de deelnemers zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda. In afwijking hiervan is Information Planet bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats van de deelnemer te wenden.
16.3 Op alle overeenkomsten die door Information Planet worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Versie: 09/2021

Waarom Information Planet?

 

Meer dan 25 jaar ervaring

53 kantoren in 14 landen

Wereldwijd netwerk

Meer dan 40.000 studenten succesvol geplaatst

Groot aanbod aan universiteiten, colleges en (taal)scholen

Persoonlijke (studie)begeleiding op maat